alumni

atas :
 1. KH. Mustholih Badawi, 
 2. KH. Maimun Zubair, 
 3. KH. Ma'ruf Amin, 
 4. KH. Ilyas Ruhiyat, 
 5. KH. Fuad Hasyim, 
 6. KH. Alie Yafi, 
 7. KH. Achmad Shiddiq, 
 8. KH. M Yusuf Hasyim, 
 9. KH. Sahal Mahfudz, 
 10. KH.Chotibul Umam
tengah:
 1. KH. Moenasir, 
 2. KH. Abdurrahman Wahid, 
 3. KH. Chakid Mawardi, 
 4. KH. Mujab, 
 5. KH. Hafidz Usman
bawah: Ikhwan Sam, Rozi Munir dan A. Bagja